Legenda:

     
      
 - dostępna funkcjonalność          
      
 - niedostępna funkcjonalność          
      
 - funkcjon. przewidziana w następnych wersjach          
      
 - brak danych
  HumanWork PROJECT
Collaborative project management
Praca grupowa,
obieg zadań i dokumentów
 
Kalendarze użytkowników  
Tworzenie i edycja folderów zadań przez
użytkowników
 
Dystrybucja zadań i dokumentów do folderów użytkowników  
Edycja zadań i dokumentów przez
użytkowników
 
Kontrola kolejności wykonania zadań  
Planowanie pracy dla zespołów  
Automatyczne powiadomienia i alerty  
Automatyczne tworzenie zadań
na podstawie emaili
 
Zintegrowany email  
Paczki pracy (work package)  
Kontrola postępu pracy  
Raporty postępu pracy  
Raportowanie postępu
w czasie rzeczywistym
 
Widok postępu prac na na diagramie
projektu i na zadaniu
 
Kontrola pracy zespołu  
Zarządzanie projektami  
Widoki zadań  
Diagram Gantta  
Diagram PERT  
Diagram czasowo-lokacyjny  
WBS (work breakdown structure)  
Możliwość filtrowania zadań
na widokach projektowych
 
Przeglądanie według grup zadań
/ Grupowanie zadań
 
Narzędzia planowania  
Łączenie zadań  
Hierarchia zadań  
Kategorie zadań  
Wersjonowanie projektów
(wersje historyczne)
 
Wersjonowanie gałęzi projektów  
Wersjonowanie zadań w projekcie  
Zarządzanie scenariuszami projektu
(multi-scenario management)
 
Edytor siatki godzin dla grup
użytkowników (indywidualny czas pracy)
 
Ścieżka Krytyczna  
Łańcuch Krytyczny wersja 2010
Narzędzia analizy ryzyka  
Oznaczanie ryzyka zadań  
Rejestracja ryzyk projektu  
Obsługa ryzyk projektu  
Analiza Earned Value  
Analiza Monte Carlo  
Automatyzacja planowania  
Szabolny projektów  
Wzorce zadań  
Kopiowanie projektów  
Import kosztorysów Norma PRO
Dokument projektowy jako narzędzie
automatyzacji planowania
 
Wywołanie procedury w projekcie  
Zasoby  
Diagramy alokacji dla zasobów  
Balansowanie zasobów ręczne i autom.
Biblioteka zasobów  
Określanie umiejętności dla zasobów  
Planowanie pracy dla stanowisk/ról  
Zarządzanie kosztami  
Histogram kosztów  
Kontrola kosztów rzeczywistych zasobów  
Ewidencja kosztów rzeczywistych  
Określanie kosztów zadań planowanych  
Modele kosztowe zasobów  
Śledzenie kosztów projektu  
BCWS (budgeted cost of work scheduled)
/ BCWP (budgeted cost of work performed)
= earned value analysis [EVA]
wersja 2010
Raporty  
Możliwość raportowania w formatach wewnętrznych  
Możliwość raportowania do narzędzi
zewnętrznych
 
Dostępny dla użytkowników kreator
raportów
 
Zarządzanie portfolio projektów  
Grupowanie projektów i części projektów  
Ustalanie priorytetu projektów  
Syntetyczne zestawienia z projektów  
Zarządzanie dokumentacją  
Repozytorium dokumentów projektu  
Dołączanie dokumentów do zadań  
Dołączanie dokumentów do projektu
(foldery dokumentów projektu)
 
Definiowanie formatek dokumentów  
Automatyzacja generowania
dokumentów projektowych
 
Tworzenie i edycja folderów
dokumentów przez użytkowników
 
Wersjonowanie dokumentów  
Kontrola wersji autom.
Historia wersji  
Powiązanie wersji z jej autorem  
Rozwiazywanie konfliktów wersji  
Procesy biznesowe  
Modelowanie procesów biznesowych przez
użytkowników - obieg zadań i dokumentów
 
Używanie w procedurze komend
systemowych użytkownika
 
Wykorzystanie procedur do komunikacji
między użytkownikami
 
Wywoływanie procesów w projekcie  
Dostęp do systemu  
Dostęp przez WWW  
Dostęp do systemu przez PDA  
Dane techniczne  
Wymiana danych z innymi aplikacjami  
Obsługiwane formaty i systemy xls, mpp, mpx, xml, pp
Wspierane systemy zarządzania bazami danych MS SQL, MySQL, Oracle, DB2
Systemy operacyjne wspierane przez
końcówki klienta (Windows, Linux, Mac OS)
LINUX (only web), McOS (only web) MsWindows (web and desktop)
API (Application Programming Interface)  
Dostęp do danych  
Definiowanie praw dostępu przez użytkownika  
Standardowy zestaw uprawnień do zadań w projekcie  
Standardowy zestaw uprawnień do dokumentacji projektowej  
Standardowy zestaw uprawnień do wykorzystania zasobów projektowych  
Praca w trybie on-line (dotyczy projektów, zadań, dokumentów, itd.)  
Praca w trybie off-line (dotyczy projektów, zadań, dokumentów, itd.) wersja 2010
Synchronizacja zadań i dokumentów przez e-mail wersja 2010
Inne  
Menu kontekstowe  
Skróty klawiszowe  
Customizacja (lista elementów) wszystkie elementy
Produkt pudełkowy / customizowany customizowany
Primavera P5 SAP PS TILOS Microsoft Project Asta Teamplan SaveUsProject
Project management ERP + project management Time-location planning Project management Project management ...